Bạn có thể xây lâu đài ở Tây Ban Nha mà không cần rời khỏi nhà, với loại cát rất sáng tạo này. Nó dễ dàng được mô hình hóa hơn cát ướt và tiếp tục sự thống nhất dạng hạt của nó theo ý muốn, mà không bị phân tán: ma thuật. Super Sand từ Goliath, 39,90 € hộp Castle với khuôn và dụng cụ, từ 4 tuổi.

Bạn có thể xây lâu đài ở Tây Ban Nha mà không cần rời khỏi nhà, với loại cát rất sáng tạo này. Nó dễ dàng được mô hình hóa hơn cát ướt và tiếp tục sự thống nhất dạng hạt của nó theo ý muốn, mà không bị phân tán: ma thuật. Super Sand từ Goliath, 39,90 € hộp Castle với khuôn và dụng cụ, từ 4 tuổi.