Nấu ăn

Halloween kẹo mút: bước 11


Halloween kẹo mút: bước 11

Vẽ hai điểm cho mắt bằng bút chì. Đặt thuổng.