Mang thai

Tên đầu tiên trong Kinh Thánh: Nathan


Từ tiếng Do Thái "nathan", Thiên Chúa đã cho. Một nhà tiên tri trong Kinh Thánh, Nathan là một cố vấn cho Vua David, người mà anh ta cáo buộc đã tiêu diệt Uriah, một trong những sĩ quan của mình, để cướp vợ Bathsheba. Lễ của ông: ngày 7 tháng 3 cho nhà tiên tri hoặc ngày 24 tháng 8 với Nathanael, tông đồ của Chúa Giêsu.

Từ tiếng Do Thái "nathan", Thiên Chúa đã cho.
Một nhà tiên tri trong Kinh Thánh, Nathan là một cố vấn cho Vua David, người mà anh ta cáo buộc đã tiêu diệt Uriah, một trong những sĩ quan của mình, để cướp vợ Bathsheba.
Lễ của ông: ngày 7 tháng 3 cho nhà tiên tri hoặc ngày 24 tháng 8 với Nathanael, tông đồ của Chúa Giêsu.

Thông tin thêm về tên đầu tiên