Mang thai

Tên: Léana


Tên: Léana

Leana

Đây là một con sư tử nhỏ không quá khó để đào tạo! Bắt nguồn từ Anne và Leah, từ "lá" trong tiếng Latin có nghĩa là sư tử trong tiếng Latin ... nó được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 với Léa hoặc ngày 26 tháng 7 với Anne.

Thêm về Léana