Mang thai

Tên: Hafsa


Tên: Hafsa

Hafsa

Tên đẹp này có nghĩa là sư tử nhỏ trong tiếng Ả Rập. Đó là tên của người vợ thứ 4 của nhà tiên tri Muhammad. Không có ngày lễ hội được biết đến ... chọn của bạn.